Syrphidae

Baccha

Cheilosia

Chrysotoxum

Dasysyrphus

Epistrophe

Episyrphus

Eristalis

Helophilus

Leucozona

Merodon

Melangyna

Melanostoma

Metasyrphus

Myathropa

Neoascia

Parasyrphus

Pipiza

Pipizella

Platycheirus (Pyrophaena)

Platycheirus

Sphaerophoria

Sphegina

Syrphus

Volucella

I N D E X

Contact me, Important Notice about names.