Ichneumonidae

Amblyteles

Dusona

Endromopoda

Gelis

Hoplismenus

Oiorhinus

Rhembobius

Scambus

Stilbops

Sussaba

Tromatobia

Xenolitus

Ichneumonidae 1 Diplozontinae

Ichneumonidae 2

Ichneumonidae 3

Ichneumonidae 4

Ichneumonidae 5

Ichneumonidae 6

Ichneumonidae 7

Ichneumonidae 8

Ichneumonidae 9

Ichneumonidae 10

Ichneumonidae 11,  possibly the same asIchneumonidae 11a

Ichneumonidae 12

Ichneumonidae 13

Ichneumonidae 14

Ichneumonidae 15

Ichneumonidae 16

Ichneumonidae 17  Pimplinae

Ichneumonidae 18 TryphoninaeNetelia

Ichneumonidae 19

Ichneumonidae 20 TryphoninaeDyspetes praerogator

Ichneumonidae 21 PimplinaeItoplectis maculator

Ichneumonidae 22

Ichneumonidae 23

Ichneumonidae 24

Ichneumonidae 25

Ichneumonidae 26

Ichneumonidae 27 AnomaloninaeHeteropelma calcator

Ichneumonidae 28 PimplinaeEndromopoda probably detrita

Ichneumonidae 29 Tryphoninae

Ichneumonidae 30 PimplinaePimpla

Ichneumonidae 31

Campopleginae1

Phradis

Triphoninae1

I N D E X

Contact me, Important Notice about names.